مرور رده

رشد و توسعه شخصی

برای پیشرفت و کسب سود بزرگ، از ضرر های جزئی خودداری کنید

خیلی از اوقات پیشرفت کردن، در انجام کارهای درست بیشتر نیست، بلکه در انجام کارهای غلط و اشتباه کمتر است. ما دو نوع پیشرفت داریم نوع اول آن است که برای بهبود، کارهای موثر و مثبت بیشتری انجام بدهیم. و نوع دوم آن است که…